ห้องเรียน Online วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

You are not logged in. (Login)

ข่าวและประกาศ

Picture of สุพรรณ แก้วฝั้น
แจ้งคุณครูทุกท่าน
by สุพรรณ แก้วฝั้น - Tuesday, 3 July 2012, 07:48 PM
 

เนื่องจาก Server มีปัญหา ทำให้ รายวิชา ของคุณครูทุกท่าน หายไป

ดังนั้น ถ้าคุณครูต้องการทำใหม่ กรุณาแจ้งไปที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัย

งานศูนย์ข้อมูลจะได้ ทำให้ท่าน หรือถ้าท่านต้องการใช้งานเป็นส่วนตัว กรุณาแจ้งเปิด

Web site elearning ส่วนตัวได้  งานศูนย์ข้อมูลฯ จะได้จัดทำให้โดยเฉพาะ....


Available Courses

 • คำอธิบายรายวิขา
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การสำรวจสภาวะตลาดของพืชผลในท้องถิ่น ความสำคัญของพืชในด้านต่าง ๆ การจำแนกพืช การเปรียบเทียบความสำคัญของพืชเศรษฐกิจ ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางพืชกรรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา
 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สถานการณ์การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ความสำคัญของสาร ป้องกันกำจัดศัตรูพืช การจำแนกประเภท ความเป็นพิษและระดับความเป็นพิษของ สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ฉลากและรูปแบบ(Formulation)คุณสมบัติของสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช โรคพืชและวัชพืช หลักและวิธีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การคำนวณปริมาณสารและการใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม ผลตกค้างของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผลผลิตเกษตรและสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 •  

  คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาเกี่ยวกับ ความสำคัญของห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ประเภทของข้อมูลสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ เครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  การเลือกใช้และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  และการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า

 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ    การวิเคราะห์การตลาดเกี่ยวกับพืชไร่   การจำแนกประเภทพืชไร่   ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชไร่   การวางแผนการผลิตพืชไร่  การปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา   การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว    การเพิ่มมูลค่าของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว    การจัดจำหน่ายและการทำบัญชี
 • ยินดีต้อนรับ

  สู่ห้องเรียน E-Learning วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

 • คำอธิบายรายวิชา
           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบ ความสำคัญของระบบฐานข้อมูล รูปแบบของฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาฐานข้อมูล การจัดระบบข้อมูลในรูปแบบบรรทัดฐาน แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล  การออกแบบและการใช้ฐานข้อมูล ปัญหาและการควบคุมการใช้ระบบฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
 •      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์  ธรรมชาติของมนุษย์  กระบวนการ ทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน   การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตการทำงาน การนำธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ

 • คำอธิบายรายวิขา
             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การสำรวจสภาวะตลาดของพืชผลในท้องถิ่น ความสำคัญของพืชในด้านต่าง ๆ การจำแนกพืช การเปรียบเทียบความสำคัญของพืชเศรษฐกิจ ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางพืชกรรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา


ห้องเรียน Online วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31